സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest financial corporation

by WEyuicvkjhAGFJoin Groxp Business Ideas WhatsApp Group16

Loan schemes/Interest Rates

1. Scheme for Term Loan for industrial activities
To meet long term requirements for projects
All new and existing enterprises, eligible to be funded by the Corporation, except CRE projects
2. Working Capital Revolving Fund Loan
To provide working capital, on a revolving basis.All new and existing enterprises, eligible to be funded by the Corporation, except CRE projects
3. Scheme for Financing Construction Activities & Housing Projects

– Promoters should be financially sound and successful in their other business areas.
– Promoters should be prompt in servicing loans availed by them.
– Existing clients of the Corporation will get preference.
– Minimum cibil s core shall be 600.

4. Short Term Loan Scheme
– New and existing units.
– Should be prompt in servicing their liability, if any, in this and other projects of theirs
5. Scheme for Special Working Capital Assistance to Hotels
To provide short term working requirements of well run hotels with minimum procedures.
6. Modified Scheme for Financial Assistance to Contractors
7. Scheme for Financial Assistance for Producing Feature Films & TV Serials
To extent short term finance to meet costs in producing feature films, documentaries and TV serials.
8. Vehicle Loan Scheme
Purchase of all types of vehicles which are used for commercial purposes. Purchase of two wheelers, if required as part of the project and if their number is at least ten.
9. Working Capital Term Loan Scheme
Existing and New Enterprises in Manufacturing & Service Sectors, except CRE projects.
10. Scheme for Modernisation, Upgradation, Expansion and Diversitation of Existing Manufacturing Units/Hotels/Hospitals
To provide financial assistance for modernization, upgradation, expansion and diversification so as to enable the existing enterprises keep pace with the current requirements in technologies, amenities and market requirements
11. Special Revolving Fund Scheme for Existing Customers
To meet urgent credit requirements of existing customers of the Corporation, connected with the working of the enterprise and with proper justification
12. Receivable Finance Scheme
To ease the cash flow of MSME units by discounting bills for a maximum period of 180 days
13. Liberalised Scheme for Financing up to Rs 100 lakhs to Units under KSEDM
To finance the expansion/scaling up of enterprises set up under KSEDM to meet their requirements for purchase of fixed assets, working funds for marketing, launch, salary, other eligible tangible and intangible expenses.
14. Startup Support Scheme
A startup is a newly formed entity, the purpose of which is to develop new, usually innovative products or services in uncertain circumstances. If it satisfies a new need, present in a broader area or even globally, it also has great growth potential. Startup entrepreneurship is crucial because of innovations, new jobs and bringing competitive dynamics into the business environment. Growth is mostly generated by highly ambitious entrepreneurs who find and realize promising business opportunities. T
15. Scheme for Financing Working Capital Requirements of Start-ups for Executing Purchase Orders
-Should be a Start-up.Start-up is an entity which was set up less than 7 years from the date of application and whose turnover has never exceeded Rs 25 crores in any financial year.
-Constituted as a Private Limited Company or Limited Liability PartnershipPrivate Limited Companies have greater acceptability
-The applicant entity shall be a MSME, registered with the Government.
-The Applicant Entity has firm purchase orders from Reputed Companies.
-The Applicant Entity should have successfully executed purchase orders worth, value of, three times the amount applied for.
-Preference shall be given to proposals recommended by Kerala Startup Mission (KSUM)
16. Scheme for Funding Venture Debt for IT Hardware & Software Enterprises
-Constituted as a Private Limited Company or Limited Liability PartnershipPrivate Limited Companies have greater acceptability
-The applicant entity shall be a MSME, registered with the Government.
-The Applicant Entity has undergone due diligence by a SEBI accredited Venture Capital Fund and they have confirmed the amount to be invested and the mode of the same.
-Preference shall be given to proposal recommended by Kerala Startup Mission (KSUM)
17. NDPREM Scheme( Norka Department Project for Rehabilitation of Return Emigrants)
To provide need based credit facilities to beneficiaries identified by NORKA ROOTS for setting up and operating any Service /Manufacturing activity coming under MSME. The loan eligibility under this scheme is 75% of the project cost subject to a maximum loan of Rs 22.50 Lakhs per borrower. NORKA ROOTS shall deposit 15% of the project cost subject to a maximum of Rs 3.00 lakhs with KFC as back ended subsidy. .

Images related to the topic financial corporation

സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

Search related to the topic സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

#സരഭകർകക #ലകഷ #വയപ #പലശയകക #Kerala #Finance #Corporation #KFC #Loan #Schemes #amp #Interest
സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest
financial corporation
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  Financial adviser 'Vaithyanathan' explains the importance of financial planning | Varaverpparai financial consultant

You may also like

9 comments

TINKU'S GAMES 26/09/2021 - 10:41 AM

We applied for MSME Project on Sep:2020 on hold due to Covid till Jan 2021
then 30 % files are moved till march and again on hold due to year end(financial) ,then
work on slow due to election duty ,after election on hold hand of advocate for two months ,now he approved
and hand over to valuator , he visited twice till now not updated …around 10 months ….KSC employs are not
efficient … don't waste your time.. try any other nationalized bank….

Reply
Sreedevi .T T 26/09/2021 - 10:41 AM

Waste video

Reply
Anil M 26/09/2021 - 10:41 AM

Kfclonfonnabar

Reply
Usha Anakha 26/09/2021 - 10:41 AM

സാർ ഞൻ ഞൻ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ ജോലി നോക്കുന്നു.3മാസത്തിനകം നാട്ടിൽ വരും ഒരു ബിസിനസ്സിന് തുടങ്ങൻ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തട്ടുമോ??

Reply
Usha Anakha 26/09/2021 - 10:41 AM

Sir sorry.. ഇതെല്ലാം മലയാളയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു വീഡിയോ മനസിലായില്ല

Reply
Rtdgy tell the cost 26/09/2021 - 10:41 AM

Very useful

Reply
POPULAR 26/09/2021 - 10:41 AM

ഇതെന്താണ് മരുന്ന് കച്ചവടമാ,ണോ പാറ്റ മൂട്ട കൊതുക്

Reply
My Choice 26/09/2021 - 10:41 AM

Bakery ..packing confectionery start cheyyan..loan kittulle…selling our own foods and other bakery items..this is in panchayath

Reply
Shijukumar Nair 26/09/2021 - 10:41 AM

Sir njan presently prevasy anu varunne December nattile vannu oru cheriya coconut oil business thudangan thalparyam unddu KFC contact cheythale helps kittumo,?????????

Reply

Leave a Comment